Asset Publisher Asset Publisher

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Góry Słonne

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) „Góry Słonne” (kod obszaru PLH180013) Obszar zgłoszony do Komisji Europejskiej w marcu 2007 r., zatwierdzony Decyzją z dnia 12 grudnia 2008 r. jako Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW), stał się pełnoprawnym elementem sieci Natura 2000. Całkowita powierzchnia Obszaru wynosi 46019,22 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lesko leży 4357,28 ha, a 3019,49 stanowią grunty Nadleśnictwa.

 W jego skład wchodzą następujące oddziały:
Obręb Lesko: 1-3, 4a-g, 5-19, 20a-r, 34-44, 45a,c-g, 46-55, 56a-k, 57-60, 61a-k, 62-73, 74a-f, 75-102, 102A, 103-108.
W wyniku prac Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie zaproponowano powiększenie Obszaru o rzekę Strwiąż, czyli o kolejne 64 ha.
Przytoczony poniżej opis Obszaru zaczerpnięto ze Standardowego Formularza Danych, zaktualizowanego w listopadzie 2006 r.
Obszar obejmuje fragment Gór Słonnych, z najwyższym szczytem Słonnym (671 m n.p.m.). Stanowią one granicę europejskiego działu wodnego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Budowa geomorfologiczna jest silnie zróżnicowana. Grzbiety mają układ rusztowy. Gęsta jest sieć rzeczna,
a poszczególne cieki często tworzą odcinki przełomowe. Osobliwością jest występowanie licznych słonych źródeł, dającym początek blisko 80 potokom
o wodzie słonawej. Na terenie obszaru występuje dwupiętrowy układ leśnych zbiorowisk roślinnych. W piętrze pogórza (do 500 m n.p.m) występują głównie leśne zbiorowiska grądowe w odmianie wschodniokarpackiej. W reglu dolnym dominują lasy bukowe i bukowo-jodłowe. Zaludnienie obszaru jest niewielkie, osady koncentrują się głównie w dolinach.
Wśród lasów znajdują się enklawy pól uprawnych i dawnych pastwisk, gdzie prowadzona była gospodarka pasterska. Obecnie na znacznej części tych terenów gospodarowanie zarzucono. Ulegają one sukcesji w kierunku zbiorowisk zaroślowych i leśnych.
W Obszarze stwierdzono występowanie 5 siedlisk przyrodniczych
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 10 gatunków z II jej załącznika. Obszar jest ważny dla zachowania m.in. siedliska 9170 (grądy środkowoeuropejskie
i subkontynentalne), a także 9130 i 9180. Bogata jest flora roślin naczyniowych,
w tym wiele wschodniokarpackich gatunków, występujących tu na skraju zasięgu. Obszar stanowi ważną ostoję fauny leśnej, w tym dużych drapieżników. Rzeki
o naturalnym charakterze są m.in. ostoją gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Lokalizacja Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk ważnego dla Wspólnoty „Góry Słonne"
w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lesko.
 


Rozległe połacie dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych,
ze specyficznymi odmianami wschodniokarpackich grądów. Rzeki o naturalnym charakterze, z dobrze zachowanymi roślinnymi zbiorowiskami nadrzecznymi. Bogata flora roślin naczyniowych - ok. 900 gatunków, w tym wiele wschodniokarpackich, występujących na skraju zasięgu, rzadkich i chronionych prawnie. Ważna ostoja fauny leśnej, w tym dużych drapieżników; rzeka Strwiąż
jest ostoją minoga ukraińskiego; wśród bezkręgowców odnotowano wiele gatunków endemicznych. Górujące nad całym obszarem kompleksy wysokopiennego lasu mieszanego, podzielone długimi ciągami dolin z łąkami i polami, stanowią niepowtarzalne walory krajobrazowe.
W Obszarze występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika
I Dyrektywy Ptasiej.
W okresie lęgowym obszar zasiedla 5 par orła przedniego, 40-60 par puszczyka uralskiego, około 40 par orlika krzykliwego oraz co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bocian czarny, puchacz, sóweczka; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, derkacz, dzięcioł trójpalczasty oraz drozd obrożny.