Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Lesko

Obszar Nadleśnictwa charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, na które składają się drzewostany odznaczające się wysokim stopniem naturalności, zbiorowiska roślinne z licznym udziałem roślin chronionych i rzadkich, bogata fauna.

Krainie Karpackiej                           - VIII;
Dzielnicy Pogórza Środkowobeskidzkiego              - VIII.2;
Mezoregionie Dołów Jasielsko-Sanockich              - VIII.2.c;
(część północna i północno-zachodnia obrębu leśnego Zagórz)
Dzielnicy Bieszczadów                         - VIII.3;
(całość obrębu leśnego Lesko i część południowo-wschodnia
obrębu leśnego Zagórz)
Dzielnicy Beskidu Niskiego                       - VIII.7;
Mezoregionie Dukielskim                       - VIII.7.b
(południowo-zachodnia część obrębu leśnego Zagórz)


Lasy Nadleśnictwa Lesko leżą w terenie silnie urzeźbionym, zajmując przeważnie szczytowe partie wyższych wzniesień oraz bardziej strome stoki. Część północno-zachodnia i zachodnia omawianego terenu ma charakter podgórski
o niewyraźnie zaznaczonych grzbietach, przechodzących w płaskowyż, pozostała część ma charakter górski z wyraźnie zaznaczonymi grzbietami i dolinami potoków. Wszystkie kompleksy leśne poprzecinane są licznymi potokami i jarami o różnym stopniu nachylenia i różnej wystawie. Najwyższe wzniesienia omawianego terenu to: Słonne – 675 m, Bukowina – 724 m, Tokarnia – 777 m n.p.m.

Obszar Nadleśnictwa charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, na które składają się drzewostany odznaczające się wysokim stopniem naturalności, zbiorowiska roślinne z licznym udziałem roślin chronionych i rzadkich, bogata fauna. Najcenniejsze przyrodniczo obszary i obiekty objęto ochroną prawną.
Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 6 rezerwatów przyrody, oraz dwa projektowane rezerwaty. Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Lesko brak jest pomników przyrody i stanowisk dokumentacyjnych, ale proponuje się ochronę 16 obiektów pomnikowych i jednego stanowiska dokumentacyjnego. Na obszarze terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa chronione są 22 obiekty pomnikowe.
Duża część terenu Nadleśnictwa jest objęta ochroną obszarową w postaci parków krajobrazowych (Park Krajobrazowy Gór Słonnych) i obszarów chronionego krajobrazu (Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu i Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego). W ramach sieci NATURA 2000 ustanowione zostały obszary specjalnej ochrony ptaków: „Beskid Niski" i „Góry Słonne", ponadto Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góry Słonne" został uznany za ważny dla Wspólnoty Europejskiej (OZW), a kolejny („Dorzecze Górnego Sanu") jest projektowany.
Ekosystemy leśne i ich elementy chronione są w ramach racjonalnej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej opartej na podstawach ekologicznych.