Asset Publisher Asset Publisher

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - Beskid Niski

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski” (kod obszaru PLB 180002) Całkowita powierzchnia Obszaru wynosi 151966,6 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lesko leży 2816,33 ha, a 2406,44 ha stanowią grunty Nadleśnictwa.

Teren Nadleśnictwa położony jest w zasięgu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski". Został on ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 198, poz.1226).
Celem wyznaczenia Obszaru jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie
z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku
I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz ich naturalne siedliska.

Lokalizacja Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski"
w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lesko.
 


Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski" znajduje się w miejscu zwężenia i największego obniżenia łuku karpackiego, gdzie jego wysokość nie przekracza 1000 m n.p.m. Znajdują się tutaj obszary źródliskowe: Białej, Ropy, Wisłoki, Wisłoka i Jasiołki, które prowadząc swe wody ku północy płyną niekiedy obniżeniami, niekiedy równolegle do grzbietów lub przecinają je w poprzek głębokimi przełomami. Obficie występują tutaj wody mineralne. Roślinność
układa się w piętro regla dolnego porośnięte zbiorowiskami buczyny karpackiej
i nasadzeniami sosnowymi.
Teren ten jest miejscem występowania co najmniej 40 gatunków ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie lęgowym obszar zasiedla ponad
1% krajowej populacji gatunków ptaków takich jak: bocian czarny, dzięcioł białoszyi, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puszczyk uralski, sóweczka, trzmielojad, włochatka i inne.
Na terenie Obszaru odnotowano następujące gatunki ptaków wymienione
w załączniku I Dyrektywy Ptasiej: (A030) bocian czarny Ciconia nigra, (A031) bocian biały Ciconia ciconia, (A072) trzmielojad Pernis apivorus, (A073) kania czarna Milvus migrans, (A074) kania ruda Milvus milvus (A075) bielik Haliaeetus albicilla, (A080) gadożer Circaetus gallicus, (A081) błotniak stawowy Circus aeruginosus, (A082) błotniak zbożowy Circus cyaneus, (A084) błotniak łąkowy Circus pygargus, (A089) orlik krzykliwy Aquila pomarina, (A091) orzeł przedni Aquila chrysaetos, (A092) orzełek włochaty Hieraaetus pennatus, (A094) rybołów Pandion haliaetus, (A103) sokół wędrowny Falco peregrinus, (A104) jarząbek Bonasa bonasia, (A122) derkacz Crex crex, (A127) żuraw Grus grus, (A166) łęczak Tringa glareola, (A193) rybitwa rzeczna Sterna hirundo, (A215) puchacz Bubo bubo, (A217) sóweczka Glaucidium passerinum, (A220) puszczyk uralski Strix uralensis, (A223) włochatka Aegolius funereus, (224) lelek Caprimulgus europaeus, (A229) zimorodek Alcedo atthis, (A231) kraska Coracias garrulus, (A234) dzięcioł zielonosiwy Picus canus, (A236) dzięcioł czarny Dryocopus martius, (A238) dzięcioł średni Dendrocopos medius, (A239) dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, (A246) lerka Lullula arborea, (A272) podróżniczek Luscinia svecica, (A307) jarzębatka Sylvia nisoria, (A320) muchołówka mała Ficedula parva, (A321) muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, (A338) gąsiorek Lanius colluri, (A241) dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus, (A429) dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus. Z ptaków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001) bytuje tu: dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, puchacz Bubo bubo, puszczyk uralski Strix uralensis i orlik krzykliwy Aquila pomarina.