Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Lesko

W 2006 i 2007 roku na terenie Nadleśnictwa Lesko stwierdzono 10 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Łącznie zajmują one 9848,86 ha, co stanowi 54% powierzchni Nadleśnictwa. Wśród nich najszerzej rozprzestrzeniona jest żyzna buczyna Dentario glandulosae-Fagetum, na powierzchni 7888,61 ha. Znaczny areał zajmuje grąd subkontynentalny Tilio Carpinetum - 1111,44 ha. Rzadkie są natomiast łęgi łącznie na powierzchni 122,05 ha i jedliny w sumie 258,59 ha. Do niewątpliwych osobliwości należą jaworzyny na stromych stokach i zboczach stwierdzone w oddz. 80b, 82a, 83d, 85a, 86a, 86b leśnictwa Glinne, 18d, 20h leśnictwa Manasterzec i 65a,k leśnictwa Wielopole. Nieleśne siedliska przyrodnicze to świeże łąki użytkowane ekstensywnie na powierzchni 179,78 ha.

Rodzaje siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej
stwierdzone na terenie Nadleśnictwa Lesko.

Lp.

Kod

Nazwa

Pow. [ha]

leśne siedliska przyrodnicze

1

9110-2

kwaśna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum

207,96

2

9110-3

dolnoreglowy las jodłowy Galio-Abietetum

121,08

3

9130-3

żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagetum

7888,61

4

9170-2

grąd subkontynentalny Tilio Carpinetum

1111,44

5

91E0a

łęgi olszowo-jesionowe, wierzbowe i topolowe

13,13

6

91E0b

łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe

11,36

7

91E0c

łęgi i olszyny górskie

97,56

8

91P0

wyżynny jodłowy bór mieszany

137,51

9

9180b

jaworzyny na stromych stokach i zboczach

80,43

Razem leśne siedliska przyrodnicze

9669,08

nieleśne siedliska przyrodnicze:

10

6510

świeże łąki użytkowane ekstensywnie

179,78

Ogółem siedliska przyrodnicze w Nadleśnictwie Lesko

9848,86