Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Lesko

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.
 

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.
 
Przeczytaj więcej o łowiectwie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko zatwierdza Roczny Plan Łowiecki dla 8 obwodów łowieckich, które w całości lub częściowo położone są na jego terenie. Łączna suma powierzchni obwodów łowickich wynosi: 59669 ha, z czego lasy zajmują 26170 ha.

W 2014 roku ocenę liczebności sporządzono na podstawie całorocznej obserwacji wg stanu na dzień 10.03.2014 roku.
Wyniki przedstawia poniższa tabela w formie załącznika.