Rezerwaty przyrody

Aktualnie na terenie Nadleśnictwa Lesko znajduje się sześć zatwierdzonych rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 588,80 ha, co stanowi 3,25% powierzchni Nadleśnictwa. Są to rezerwaty: – „Góra Sobień” – pow. 5,34 ha; – „Dyrbek” – pow. 130,09 ha; – „Grąd w Średniej Wsi” – pow. 58,67 ha; – „Nad Jeziorem Myczkowieckim” – pow. 164,17 ha; – „Przełom Sanu pod Grodziskiem” – pow. 100,59 ha; – „Przełom Osławy pod Mokrem” – pow. 129,94 ha.

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Gór Słonnych utworzono celem utrzymania w stanie niezmienionym jego zasobów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, a także szersze ich upowszechnienie i udostępnienie dla celów turystyczno-poznawczych.

Obszary Natura 2000

W 2006 i 2007 roku na terenie Nadleśnictwa Lesko stwierdzono 10 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Łącznie zajmują one 9848,86 ha, co stanowi 54% powierzchni Nadleśnictwa. Wśród nich najszerzej rozprzestrzeniona jest żyzna buczyna Dentario glandulosae-Fagetum, na powierzchni 7888,61 ha. Znaczny areał zajmuje grąd subkontynentalny Tilio Carpinetum - 1111,44 ha. Rzadkie są natomiast łęgi łącznie na powierzchni 122,05 ha i jedliny w sumie 258,59 ha. Do niewątpliwych osobliwości należą jaworzyny na stromych stokach i zboczach stwierdzone w oddz. 80b, 82a, 83d, 85a, 86a, 86b leśnictwa Glinne, 18d, 20h leśnictwa Manasterzec i 65a,k leśnictwa Wielopole. Nieleśne siedliska przyrodnicze to świeże łąki użytkowane ekstensywnie na powierzchni 179,78 ha.