Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Lesko na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych

Park Krajobrazowy Gór Słonnych utworzono celem utrzymania w stanie niezmienionym jego zasobów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, a także szersze ich upowszechnienie i udostępnienie dla celów turystyczno-poznawczych.

Na części obszaru działania Nadlesnictwa Lesko funkcjonuje Park Krajobrazowy Gór Słonnych. W granicach tego Parku znajdują się następujące oddziały leśne obrębu Lesko  :
Leśnictwo Manasterzec: 2-19, 20a-s, 21-30;
Leśnictwo Czarny Dział: 1, 34-63, 65, 69-73, 74a-f;
Leśnictwo Glinne: 52-53, 54a-m, 56, 64, 66-68.


Na terenie Parku zwraca uwagę bogactwo i różnorodność form geomorfologicznych. Rozciąga się on na przestrzeni prawie 50 km między doliną Sanu od Lisznej do Dobrej a granicą państwową z Ukrainą od Bandrowa do Liskowatego, obejmując pasma Gór Słonnych (672 m n.p.m.) - należą tu fragmenty położone w granicach Nadleśnictwa i Ostrego Działu (721 m n.p.m.) oraz równoległe pasmo Chwaniów (625m n.p.m.) z przygranicznymi pasmami Czereniny i Oratyku. Pod względem geomorfologicznym są to północne fragmenty Gór Sanocko-Turczańskich przechodzące w Pogórze Przemyskie. Niezwykle pięknie uformowane grzbiety przybierają równoległy, wschodniokarpacki rusztowy układ
z północnego zachodu na południowy wschód. Odwadnia je gęsta, kratowo ułożona sieć rzek i potoków, stanowiących dorzecze Sanu. Wyjątkiem jest Strwiąż
z dopływami, który prowadzi swe wody do Dniestru. Górujące nad obszarem pasma górskie o zboczach porosłych wysokopiennym lasem mieszanym, przedzielone długimi ciągami dolin, tworzą niepowtarzalny krajobraz naturalny harmonijnie powiązany z elementami kulturowymi. Atrakcyjność terenu podnoszą liczne fragmenty przyrody nie przekształconej przez człowieka, urokliwe przełomowe odcinki Sanu, Strwiąża, Serednicy, Tyrawskiego Potoku, a także osobliwości geologiczne w postaci oryginalnych skałek piaskowcowych.
Zwraca uwagę naturalny piętrowy układ roślinności: w pasie pogórza
(do 500 m n.p.m.) występuje głównie grąd Tilio-Carpinetum odmiany wschodniokarpackiej, z osobliwymi gatunkami ciepłolubnymi na stromych zboczach doliny Sanu. W reglu dolnym dominują lasy bukowe i bukowo-jodłowe reprezentujące zespół żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum, który występuje w trzech podzespołach zdeterminowanych troficznie
i wilgotnościowo.
Licząca 858 gatunków flora naczyniowa zachowała wysoki stopień naturalności. Znamienna jest na tych stosunkowo niewielkich wysokościach obecność blisko 70 gatunków górskich, a wśród nich 5 gatunków subalpejskich. Pojawiają się tu również gatunki kserotermiczne.
Faunę Parku tworzy 188 gatunków kręgowców oraz
5 gatunków bezkręgowców objętych ochroną. Znakomite ostoje mają tu duże kręgowce leśne i ptaki. Doliny rzek i większych cieków stanowią korytarze ekologiczne, którymi schodząc w głąb kraju gatunki górskie i przenikają w góry gatunki niżowe.
W granicach Nadleśnictwa na terenie Parku funkcjonują dwa rezerwaty przyrody: „Góra Sobień" oraz „Dyrbek". Kolejny, „Przysłup", jest obiektem zaprojektowanym do objęcia ochroną rezerwatową.
Poznanie przyrody P.K. Gór Słonnych umożliwia m.in. ścieżka dydaktyczna wyznaczona w sąsiedztwie rezerwatu „Góra Sobień". Na trasie ścieżki zostały wykonane różnorodne elementy infrastruktury turystycznej ułatwiające korzystanie
z niej oraz tablice informacyjne o szerokiej tematyce przyrodniczo leśnej.

Lokalizacja Parku Krajobrazowego Gór Słonnych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lesko.